Na osnovu trenutnog stanja, trebalo bi zabraniti stotine hiljada kamera

Vrati se na Blog

Na osnovu trenutnog stanja, trebalo bi zabraniti stotine hiljada kamera

Na televiziji N1 u emisiji “Dan uživo” gostovali su Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i Danilo Krivokapić iz Share fondacije u kojoj su se osvrnuli na oblast video nadzora, bilo da se radi u javnim, poslovnim ili stambenim zgradama.

Poverenik kaže da bi trebalo na osnovu toga kakvo je stanje sada, da se zabrani stotine hiljada kamera. Jer ne znamo ko uvodi video nadzor u stambene zgrade, škole, šta će se snimati, šta će se dešavati sa tim materijalom, hoće li se distribuirati, naveo je.

Nije video nadzor tu da bi zadovoljavao nečiju radoznalost, već da zaštiti imovinu, i ako nema loma, ekscesa, nema potrebe da to neko gleda, rekao je poverenik.

Šta kaže zakon…

Video nadzor po svojoj prirodi predstavlja obradu podataka o ličnosti snimanje slikom u kojoj u velikoj meri zadire u privatnost fizičkih lica, ali i druga prava i slobode garantovane “Ustavom Republike Srbije”, između ostalog pravo na zaštitu podataka o ličnosti i pravo na poštovanje dostojanstva ličnosti na radu.

Da bi obrada podataka o ličnosti bila zakonita, pored pravnog osnova za obradu, mora da postoji i opravdana svrha obrade koja je jasno određena i koja se ne može ostvariti bez takve obrade podataka o ličnosti.

Sistem video nadzora kao sistem tenničke zaštite je deo Zakona o privatnom obezbeđenju. Ona se odnose na sve korisnike i definišu njihova prava i obaveza prilikom nabavke video nadzor sistema, kao i drugih pratećih sistema tehničke zaštite.

U nastavku izdavajamo:

Zakonsko održavanje sistema u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o privatnom obezbeđenju donetom i usvojenom 26.11.2013.godine.

Član 35. ovog Zakona precizira:

(1)Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji.
(2)Pravno lice za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost sredstava iz stava 1. ovog člana, a Korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Član 80. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

(1) ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem koje je angažovao da mu pruža te usluge.

Član 81. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

(1) ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana, ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
(2) ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Zakonska regulativa pod terminom „privatno obezbeđenje“ definiše tehnička sredstva (alarm monitoring, video nadzor, itd.) za obezbeđenje i fizičko (ljudsko) obezbeđenje.

Zaključak je jednostavan: Potrebno je poštovati Zakon prilikom ugradnje video nadzora.

 

Podelite sa drugima

Vrati se na Blog