Video nadzor u liftu da li je LEGALAN!?

Vrati se na Blog
Da li je video nadzor u liftu LEGALAN!?

Video nadzor u liftu da li je LEGALAN!?

Video nadzor u liftu je jedno od najčešćih pitanja skupština stanara zgrade s’obzirom da su liftovi često na meti vandala, a njihova popravka je uvek skupa.

Kako se montira video nadzor u liftu?

Prvo da razrešimo misteriju kako se postavlja video nadzor u liftovima. Jedan način je specijalan kabl sa oprugama i sajlom koji prati kretanje lifta i povezivanje kamera na postojeći snimač video nadzora. Ovakvih kablova u Srbiji nema pa se pomenuti način ugradnje video nadzora u liftovima ne koristi.

Drugi način i koji se najčešće primenjuje u praksi jeste zaseban sistem video nadzora gde se kamera postavlja u lift a snimač sa hard diskom se postavlja na/u plafon lifta.

Naša firma “Svezavideonadzor” ne ugrađuje video nadzor u liftove.

Da li je dozvoljen video nadzor lifta?

Video nadzor u stambenim zgradama ne uređuje niti jedan zakon, ali postoji krovni Zakon o privatnom obezbeđenju koji se odnosi na video nadzor i Zakon o zaštiti podatka o ličnosti koji se odnosi na ljude koji žive i posećuju zgrade.

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju, video nadzor se može koristiti za sprečavanje protivpravnih radnji prema licima, imovini ili poslovanju, a naročito za zaštitu od:

 1. nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju;
 2. iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta;
 3. unošenja oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija;
 4. provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta;
 5. neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji;
 6. drugih identifikovanih rizika.

Na osnovu toga dozvoljeno je postaviti video nadzor u lift jer ima za cilj da spreči pomenute radnje.

Sa druge strane zakon kaže da video nadzor koji se koristi u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja nije dozvoljeno koristiti na način kojim se narušava privatnost drugih. Isto tako Zakon o zaštiti podatka o ličnosti obezbeđuje zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Takođe, podaci o ličnosti moraju:

 1. se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose (“zakonitost, poštenje i transparentnost”). Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa ovim zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;
 2. se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama (“ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);
 3. biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (“minimizacija podataka”);
 4. biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave (“tačnost”);
 5. se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade (“ograničenje čuvanja”);
 6. se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera (“integritet i poverljivost”).

Rukovalac je odgovoran za primenu odredaba stava 1. ovog člana i mora biti u mogućnosti da predoči njihovu primenu (“odgovornost za postupanje”).

Na osnovu pomenutog zakona postavljanje video nadzora u liftu je dozvoljeno ali pod posebim uslovima, šta to tačno znači pojasnićemo u nastavku.

Mnogi se pitaju kako narušavamo privatnost lica koja koriste lift, evo nekoliko primera. Npr možemo znati da određeno lice često dolazi i ide na određeni sprat, a na tom spratu ko živi i na osnovu toga možemo znati kod koga ide, takođe možemo saznati ko je od komšija/komšinica otišao u dva noću na koji sprat, ko se sa kim druži u kasne sate itd.

Video nadzor u liftu
video nadzor u liftu

Ukoliko se ugradi zaseban video nadzor za lift bez internet priključka, što je najčeći slučaj ugradnje video nadzora u liftovima u Srbiji, postavi se nalepnica da je objekat pod video nadzorom, što je obaveza prema zakonu, pristup pomenutom snimaču ima samo Upravnik stambene zajednice, koji na taj način postaje Rukovalac obrade podataka, i snimljeni video materijal se isključivo iskoristi samo u trenutku kada je pričinjena šteta i kako bi se utvrdilo šta je istu prouzrokovalo u tom slučaju video nadzor u liftu je LEGALAN!

U svim ostalim slučajevima, da više osoba ima pristup video nadzoru, da može da se prati putem mobilnog i slično, automatski se krše pomenuti zakoni i u tom slučaju video nadzor u liftu NIJE legalan!

Foto: Vucomm

Podelite sa drugima

Vrati se na Blog